188/6 ม.6 ถนนมะลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

ข่าวสาร และอาคาร

3D House ความสุขเริ่มต้นที่บ้าน

3D House เรามีการพัฒนาองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

3D House เรามีการพัฒนาองค์กรอย่างสม่ำเสมอ . คณะทำงานโครงการ SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Happy Workplace ในองค์กร” . เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ที่มีค่าขององค์กร . การอบรมในครั้งนี้ ได้นำหลักการ Happy 8 หรือความสุข 8 ประการ มาใช้ประยุกต์ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข สร้างทัศนคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ


เราสร้างฝันเพื่อคน อยากมี บ้าน
Image Description

Address

188/6 ม.6 ถนนมะลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

Phone number

TEL : 099 974 4417 , 099 974 4471
logo

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและการก่อสร้างบ้าน อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารทุกประเภท

โดยทีมงานสถาปนิก และควบคุมการก่อสร้างโดยวิศวกรมืออาชีพ

Our Contacts

188/6 ม.6 ถนนมะลิวรรณ
ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
Phone: 099 974 4417
Phone: 099 974 4471
Email: 3dhouse@gmail.com